Etusivu

8.10.2014

Nilakan kuntien yhdistymisselvitys ohjausryhmä 2.10.2014

 

Nilakan kuntien yhdistymisselvitys on erinomaisessa vauhdissa. Selvityksen ohjausryhmä piti hyvässä yhteishengessä neljännen kokouksen 2.10. Tervon Yritystalolla. Käsiteltävien asioiden kirjo kattoi kuntien talousanalyysit, kuntaomaisuuden omistusjärjestelymallin, tietojärjestelmien yhtenäistämisen sekä uuden kunnan organisaatio- ja lautakuntarakennemallin. Kaikki asioita, jotka uuden kunnan onnistumisen kannalta ovat keskeisiä.

Selvitysmies Hannu Räsäsen johdolla tehdyt kuntien laajat talousanalyysit osoittavat, että kaikki Nilakan kunnat elävät taloudellisesti haasteellisia aikoja. Valtionosuuksien leikkaukset kirpaisevat Keitelettä, Vesantoa ja Tervoa sadoillatuhansilla euroilla lähivuosina.  Kun yhtälöön lisätään, ettei verotulokehityksessäkään ole hurraamista, on tilanne ongelmallinen. Vaikka taloudellinen tilanne on ongelmallinen, on uudella yhdistyvällä kunnalla kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet kääntää taloudenkurssi kohti parempaa. Tarvitaan uusia palvelutuotannon toimintamalleja ja – tapoja sekä rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä.

Kuntaliitosselvityksen tarkoituksena ei ole pelkästään etsiä säästökohteita, vaan löytää myös malli, millä alueen kehittäminen ja hyvinvointi turvataan. Osana talouden tervehdyttämistä ja elinvoiman lisäämistä on valmisteltu kuntaomaisuuden omistusjärjestelyjä yhtiöihin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kunnan omistamien teollisuushallien irrottamista kunnan omistuksesta erilliseen yhtiöön. Yhtiöittämismallin tavoitteena on uuden kunnan taseen keventäminen ja pääomien vapauttaminen elinvoiman kehittämiseen. Tervon kunnan osalta yhtiöittämismalli otetaan käyttöön Biovoiman yhtiöittämisen yhteydessä. Ohjausryhmä päätti, että yhtiöittämismallia selvitetään myös muissa kunnissa ja mahdolliset päätökset asiasta tehdään seuraavissa ohjausryhmien kokouksissa.

Nilakan kunnan organisaatio- ja lautakuntarakenteen valmistelun johtoajatuksena on hallinnon ja johtamisjärjestelmien keventäminen. Uuden kunnan organisaatio- ja lautakuntarakenne ei ole kopio jostakin Nilakan kunnasta. Aitona pyrkimyksenä on tehdä paras mahdollinen malli uudelle perustettavalle kunnalle.

Uudessa yhdistyvän kunnan kaikkien osa-alueiden onnistumisen taustalla ovat ICT- eli tietoteknisten järjestelmien uudet mahdollisuudet palvelutuotannossa. Jokaisessa työryhmässä on sektorikohtaisesti tarkasteltu ICT:n uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. Olemmekin ottamassa ensi askelia kohti Nilakan virtuaalikuntaa, jossa kuntalaisten lähipalvelut turvataan uusilla toimintamalleilla ja –tavoilla kaikissa nykyisissä kuntataajamissa.

Terveisin

Petteri Ristikangas
Tervon kunnanjohtaja
 

1.10.2014
NILAKAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS

Valtiovarainministeriön myöntämän erityisluvan mukaisesti Nilakan alueella tehdään kuntarakennelain mukainen kuntaliitosselvitys yhteistyössä Pielaveden, Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien kanssa. Tavoitteena on selvittää uuden kunnan muodostamisedellytykset.  Selvitystyö on alkanut ja selvitysmiehenä toimii Yritystaito Oy:sta Hannu Räsänen, jolla on vankka kokemus mm. kuntaliitosselvitysten tekemisestä.

Käytännön selvitystyö tehdään kahdeksassa eri työryhmässä, joista valmisteluryhmissä on kolme edustajaa jokaisesta kunnasta, ohjausryhmässä on yhteensä n. 30 edustajaa ja asiat ohjausryhmälle valmistelevassa työvaliokunnassa on kaksi jäsentä kunnastaan. Ryhmät kokoontuvat syksyn ja talven aikana vuorotellen eri kunnissa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Jokaisella ryhmällä on vähintään kolme kokousta, työvaliokunta ja ohjausryhmä kokoontuvat kerran kuukaudessa. Valmistelua ja selvitystyötä suuntavassa ohjausryhmässä on edustus kaikista poliittisista puolueista ja eri työntekijäjärjestöistä. Työvaliokunta asioita valmistelevana toimielimenä koostuu kunnanjohtajista ja hallintojohtajista.

Jokaiselle työryhmälle riittää työtä, sillä kokonaisvaltainen kuntien toimintojen tarkastelu vaatii eri hallinnonalojen toiminnan selvittämistä perinpohjaisesti. Kuntakohtaiset erot toimintatavoissa ja –kulttuurissa tekevät selvityksen tekemisestä erityisen haastavan. Vaikka kuntien toiminta on laissa säänneltyä, on jokaisella kunnalla oma historiansa, joka on muokannut kunnan toiminnan tietynlaiseksi.

Selvitysalueen kuntien suurimmat haasteet tulevat harvasta asutuksesta, vanhusvoittoisesta väestöstä ja työikäisten ihmisten määrän vähenemisestä. Myös yleinen taloustilanne on tällä hetkellä erityisen haastava, koska valtio tulee vähentämään kuntien rahoitusta lähivuosien aikana. Selvityksessä pyritään löytämään keinoja mm. näihin haasteisiin vastaamiseen. Mahdollisella uudella ja isommalla kunnalla odotetaan olevan paremmat edellytykset selvitä tulevaisuuden moninaisista haasteista.  

Selvitystyö on saatu hyvään alkuun. Työryhmissä on ollut hyvä ilmapiiri ja innostus uusien ratkaisujen löytämiseen. Ongelmat tiedostetaan ja niihin etsitään ratkaisuja yhdessä. Loppusyksyllä pidetään aiheeseen liittyen kuntakohtaiset valtuustoseminaarit jokaisessa kunnassa. Tammikuun 2015 alkupuolella järjestetään kaikissa kunnissa kuntalaisille avoimia yleisötilaisuuksia
kuntaliitosselvityksestä.

Pasi Lievonen
kunnanjohtaja
Vesannon kunta